AP 𝐌𝐋𝐂 Graduate Final 𝐕𝐎𝐓𝐄𝐑 𝐋𝐈𝐒𝐓 Released

Vijetha academy
0

 AP 𝐌𝐋𝐂  Graduate Final 𝐕𝐎𝐓𝐄𝐑 𝐋𝐈𝐒𝐓  Released

ఏపీà°²ో పట్టభద్à°°ుà°² ఎమ్à°®ెà°²్à°¸ీ ఎలక్à°·à°¨్à°¸్ కు à°¸ంà°¬ంà°¦ించిà°¨ à°«ైనల్ ఓటర్ à°²ిà°¸్ట్ à°µిà°¡ుదల.. à°²ిà°¸్ట్ à°²ో à°®ీ à°ªేà°°ు ఉంà°¦ో à°²ేà°¦ో   à°µెà°¬్ à°ªేజీ చివర్à°²ో  ఉన్à°¨ à°²ింక్ à°ªైà°¨  క్à°²ిక్ చేయగాà°¨ే  కింà°¦  చూà°ªిà°¨  à°µిà°¦ంగా à°µెà°¬్ à°ªేజీ ఓపెà°¨్ అవుà°¤ుంà°¦ి 👇


à°ªైà°¨ చూà°ªిà°¨   à°µిà°¦ంగా ఓపెà°¨్ ఐన  à°µెà°¬్ à°ªేజీ à°²ో Select Council Constituency  దగ్గర   à°®ీ  Constituency  Select District  దగ్గర à°®ీDistrict  ఎంటర్  చేà°¸ి à°ªోà°²ింగ్ à°¸్టేà°·à°¨్à°² à°µాà°°ీగా MLC ఓటర్ à°«ైనల్ జాà°¬ిà°¤ా à°¡ౌà°¨్à°²ోà°¡్ చేà°¸ుకోంà°¡ి 

Graduate MLC Voters Final List Download Link 👇

https://ceoaperolls.ap.gov.in/MLC_Graduate

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)